ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.04-0063 "Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на Югозападен университет "Неофит Рилски""
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси",
Съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Инвестира във вашето бъдеще!

Блекборд Обучение ™

Преглед на Опциите

Налични Езици:

Имате Акаунт?

Моля въведете данните и натиснете бутона Вход по-долу.

Блекборд Обучение

Добре дошли в Blackboard платформата за електронно образование—дизайнирана за образователни иновации навсякъде, чрез свързване на хора и технологии.